Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na

Historie muzea


Národního technického muzea v Praze bylo založeno již v roce 1908. Za dobu delší než sto let zde byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky.

K předchůdcům Národního technického muzea (dále NTM) můžeme zařadit sběratelské aktivity stavovské inženýrské školy (zal. 1717 v Praze), na ně navazující aktivity polytechnického ústavu (založeno 1806) a konečně otevření Českého průmyslového muzea, založeného Vojtěchem Náprstkem roku 1862. Část jeho sbírek byla později ve 20. století předána do dnešního NTM. K jeho založení došlo na slavnostní ustavující schůzi 5. července 1908 (viz níže). Dostalo název Technické muzeum Království českého s vytčeným programem dokumentovat pomocí sebraných výrobků, strojů, zařízení a dopravních prostředků hlavní vývojové směry technického a průmyslového rozvoje českých zemí ve vztahu k zahraničí.

NTM se zrodilo z iniciativy technické inteligence, především profesorů české vysoké školy technické v Praze. Bylo organizováno na principu spolkovém a fungovalo pod oficiálním názvem Spolek Technického muzea Království českého, jehož členy byli nejen jednotlivci, ale kolektivně též podniky, průmyslové závody, banky a profesní korporace, např. cukrovarníků. Spolek byl rozdělen na odborné skupiny podle jednotlivých průmyslových oborů a odvětví, např. hornictví, hutnictví, stavitelství, dopravy, cukrovarnictví, textilní výroby, sklářství a další.

Dne 28. září 1910 otevřelo Technické muzeum pro veřejnost první expozice ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 přijalo nový název – Technické muzeum československé. Díky veřejným sbírkám, darům a finanční pomoci státu byly shromážděny prostředky k výstavbě nové muzejní budovy na Letné. Z vypsané architektonické soutěže vyšel vítězně návrh Milana Babušky. Stavba byla zahájena roku 1938 a dokončena 1941 již v Protektorátu Čechy a Morava a ihned zabrána okupační správou pro ministerstvo pošt. Současně musely sbírky Technického muzea, přejmenovaného 1939 na České technické muzeum, opustit Schwarzenberský palác a přestěhovat se do provizorních prostor Invalidovny v Karlíně, v níž nejprve vznikly malé expozice, ale v roce 1944 byla činnost muzea zcela utlumena.

Po válce v roce 1945 byla budova na Letné obtížně získávána zpět pro muzejní účely. Částečně se to podařilo teprve v roce 1948, kdy zde byly otevřeny první výstavy a expozice – cyklistika, film, rozhlas. Nejméně jedna třetina budovy však dále sloužila jiným institucím až do roku 1990.

V roce 1951 bylo muzeum zestátněno a instituce dostala dnešní název Národní technické muzeum. Činnost spolku byla utlumena a v roce 1959 skončila úplně. NTM se stalo muzejním a vědeckým pracovištěm řízeným a financovaným státem. Zvýšil se počet zaměstnanců z 20 na 90, později až 130, a v budově na Letné se otevřely nové expozice – doprava, hornictví, hutnictví, astronomie, geodézie, elektrotechnika, strojírenství, měření času, fotografická a filmová technika. NTM se prezentovalo řadou výstav doma i v zahraničí a vlastní badatelskou a ediční činností. Jeho sbírkové fondy svým rozsahem a hodnotou řadí muzeum k předním organozacím tohoto druhu v Evropě.

V demokratických podmínkách v roce 1990 byla rozhodnutím vlády dána celá budova na Letné k dispozici pro muzejní účely. Vznikla další expozice telekomunikací a nové sály pro příležitostné výstavy. V roce 2002 část sbírek a archiválií v depozitářích v Invalidovně v Karlíně zaplavila velká voda. Následky této katastrofy se odstraňovaly v dalším desetiletí, část sbírek byla zničena. V rámci nápravy škod začala konečně výstavba nových moderních depozitářů v Čelákovicích a v roce 2003 byla zahájena stavební rekonstrukce hlavní muzejní budovy na Letné. Jejím cílem bylo především vrátit jí podobu původně navrženou architektem Babuškou. V roce 2011 byla uzavřena druhá etapa rekonstrukčních prací a v únoru slavnostně otevřeno prvních pět expozic – doprava, architektura a stavitelství, astronomie, tiskařství a fotografická technika. V říjnu 2013 bylo Národní technické muzeum po 75 letech konečně dokončeno a plně zařízeno. Muzeum představuje dnes dějiny technického důvtipu ve 26 stálých expozicích. Mimo hlavní budovu v Centru stavitelského dědictví v Plasích, kde NTM otevřelo v roce 2015 rozsáhlé moderní muzeum stavitelství, a v Železničním depozitáři v Chomutově, kde NTM zpřístupňuje železniční sbírku.

Dokumenty k historii muzea

Technické museum království českého 8,1 MB Průvodce Techickým museem 3,6 MB Prezenční listina zakládací schůze muzea 0,1 MB Zakádací schůze 3,5 MB

Fotoalbum

Prezident T. G. Masaryk na návštěvě v Technickém muzeu československém dne 29. června 1927. Na prohlídce expozice textilní výroby, v bílém plášti ředitel muzea Jaroslav Veselý
Expozice tzv. sociální politiky aneb ochrana zdraví při práci v Technickém muzeu, kolem roku 1925
Expozice elektrických světelných zdrojů v Technickém muzeu ve Schwarzenberském paláci roku 1928
Výkop základů, zima 1938/1939.
Stavba železné rámové konstrukce dopravní haly u budovy Technického muzea na Letné v letech 1939–1940
Dopravní hala na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století
Expozice trikového filmu v oddělní kinematografie v NTM, kolem roku 1958
Vitrína s glóby v expozici astronomie v NTM, kolem roku 1984
Expozice hutních strojů, kolem roku 1980