Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na

Vědecká rada


Členové Vědecké rady NTM:

Dr. Ing. Fabián Ján, PhDr. Frágner Benjamin, Prof. Ing. Havlíček Václav, CSc., Prof. RNDr. Illnerová Helena DrSc., Ing. Jandáček Václav, Prof. JUDr. Karfíková Marie, CSc., Plk. Mgr. Knížek Aleš, Doc. PhDr. Kotalík Jiří, CSc., Doc. Ing. Kotlík Petr, CSc., Doc. Ing. Koubek Josef, CSc., PhDr. Králík Jan, Prof. RNDr. Kraus Ivo, DrSc., Ing. Křeček Pavel, Prof. RNDr. Pačes Václav, DrSc., Prof. Judr. Pavlíček Václav, CSc., Prof. Ing. Ripka Pavel, CSc., PhDr. Součková Jana, DrSc., PhDr. Strnadová Zuzana, Doc. PhDr. Suchomel Filip, PhD., Ing. Vykydal Vlastimil, Prof. Ing. Wilhelm Ivan, CSc., Ing. Zeithammer Karel, CSc., Ing. Zídek Svatopluk, PhDr. Ebel Martin, Ph.D., PhDr. Hořejš Miloš, PhDr. Hozák Jan, Mgr. Nezmeškal Arnošt, Mgr. Michal Novotný

Dr. Ing. Ján Fabián

Dr.Ing. Ján Fabián (do roku 2013 generálním ředitelem společnosti OKD, a. s.)

Vystudoval hornickou fakultu Technické Univerzity v Košicích a po ukončení v letech 1991 až 1992 pracoval pro americkou společnost Colenco Power Consulting ve Švýcarsku v oblasti podzemního skladování radioaktivního odpadu. V letech 1992 - 1998 absolvoval doktorandské studium na institutu geověd Technische Universität v Berlíně. V průběhu doktorandského studia vyvíjel optimalizační koncepce pro hlubinné dobývání surovin a úzce spolupracoval s těžebními společnostmi na Slovensku, v Německu a Austrálii. V letech 1998 až 2007 pracoval v českém vedení přední světové poradenské společnosti Roland Berger Strategy Consultants. Řídil projekty především v oblastech surovinových zdrojů, ocelářství, energetiky a strojírenství a to v ČR, na Slovensku, v rámci celé střední a východní Evropy, Ruska, Ukrajiny a západní Evropy. Od srpna roku 2007 pracuje ve vedení společnosti OKD, a.s. jako ředitel pro rozvoj a strategii, zástupce generálního ředitele a místopředseda představenstva.

PhDr. Benjamin Frágner

PhDr. Benjamin Fragner je historik architektury, věnuje se ochraně a proměnám průmyslových staveb. Od roku 2002 je ředitelem Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT, které se od roku 2010 stalo součástí Fakulty architektury. Absolvoval Fakultu sociálních věd UK, působil např. jako redaktor a posléze šéfredaktor Technického magazínu a Fóra architektury a stavitelství. V roce 1986 byl zakladatelem Sekce ochrany průmyslového dědictví při Národním technickém muzeu, jejíž první výstava „Industriální architektura – nevyužité dědictví“ přinesla první příklady konverzí. Na AMU, kde je zapojen do projektu vyhledávání netradičních prostorů pro uměleckou tvorbu nebo členství v komisi ministerstva kultury pro hodnocení návrhů na prohlášení nemovitých věcí za kulturní památku (za oblast průmyslového dědictví).

Mgr. Michal Novotný

Mgr. Michal Novotný je od roku 2012 ředitelem Železničního muzea NTM v Praze. V letech 1999 – 2007 studoval archivnictví a pomocné vědy historické (specializace archivnictví) – historie (specializace hospodářské a sociální dějiny) na FF UK v Praze. V roce 2007 zahájil na Ústavu českých dějin FF UK doktorské studium. V letech 2005 – 2008 působil jako referent studijního oddělení Filozofické fakulty UK v Praze (správa Informačního systému FF UK, přijímací řízení, doktorské studium) a od roku 2008 byl tamtéž vedoucím studijního oddělení. Mezi lety 2008-2012 pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník Oddělení dějin vědy a techniky v NTM. Mgr. Novorný je autorem četných odborných prací z dějin architektury a stavitelství i z dějin šlechtického rodu Schliků. Zároveň je editorem několika odborných publikací NTM. Je činný v Klubu za starou Prahu, kde vykonává i funkci tajemníka. 

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., který byl od roku 2006 do roku 2014 rektorem Českého vysokého učení technického v Praze. Vystudoval FEL ČVUT (obor měřící a řídicí technika), od roku 1997 je profesorem (obor teoretická elektrotechnika), v letech 1994 – 1996 byl proděkanem pro rozvoj ČVUT FEL a poté v letech 1997–2003 prorektorem pro rozvoj ČVUT. Je členem vědeckých rad vysokých škol (FEL ČVUT, ČVUT a Technická Univerzita Liberec), poradního orgánu MŠMT ČR a Akademického sněmu AV ČR. Mezi další významné funkce patří jeho členství v řadě tuzemských a zahraničních společností a organizací (člen Rady a výkonného výboru EAEEIE (European Association for Education of Electrical and Informatic Engineering), člen představenstva VV EUNIS-CZ (European University Information Systems) a člen představenstva České konference rektorů a místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální). Je autorem řady významných publikací, autorských osvědčení a patentů.

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. je přední vědecká a výzkumná pracovnice v oboru fyziologie a biochemie, jako profesorka přednášela na Přírodovědecké fakultě UK. V roce 1989 byla zvolena do Komory volených zástupců ČSAV, o čtyři roky později pak do Akademického sněmu AV ČR a od téhož roku pracovala v Akademické radě AV ČR ve funkci místopředsedkyně. V letech 2001-2005 zastávala funkci předsedkyně Akademie věd ČR. Je členkou vědecké rady Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, členkou Evropského poradního výboru pro výzkum a Velké poroty pro Descartovu cenu EU za výzkum. V roce 2006 se stala na 3 roky předsedkyní České komise pro UNESCO, která je poradním a koordinačním orgánem české vlády a Komise pro etiku vědecké práce v AV ČR. V roce 2005 obdržela české státní vyznamenání – Medaili Za zásluhy II. stupně. V roce 2007 převzala nejvyšší akademické vyznamenání - čestnou medaili AV ČR De scientia et humanitate optime metritis. Je nositelkou francouzského státního vyznamenání důstojník řádu Akademických palem a zlaté medaile UK.

Ing. Václav Jandáček

Ing. Václav Jandáček je stavební inženýr, absolvent ČVUT. Jeho oborem činnosti je statika a dynamika stavebních konstrukcí, dějiny stavitelství a techniky. Je vlastníkem projekční kanceláře v oboru betonových dřevěných a ocelových konstrukcí, rekonstrukcí staveb a restaurování technických památek. Je členem ČKAIT, v bývalé Československé společnosti pro dějiny věd a techniky byl v letech 1985-1992 předsedou sekce dějin stavitelství, je dlouholetým členem Klubu Za starou Prahu. Je členem poradního sboru MK pro technické památky a členem komise pro návrh nového památkového zákona. Při magistrátu Hlavního města Prahy je členem Sboru expertů pro otázky památkové péče. Pravidelně publikuje v odborných časopisech. Ing. Jandáček zpracoval za léta své činnosti řadů návrhů a projektů na restaurování a rekonstrukci historických staveb, technických památek z oboru průmyslu a občanských staveb.

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. je zaměřena na obor finančního a daňového práva. Od roku 1975 působí na katedře finančního práva a finanční vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1999-2006 byla členkou Legislativní rady vlády ČR. V současnosti je členkou vědecké rady Právnické fakulty UK v Praze, rozkladové komise České národní banky, rozkladové komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhodkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře. Je členkou správní rady Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“.

Plukovník Mgr. Aleš Knížek

Plukovník Mgr. Aleš Knížek je absolventem Vysoké vojenské pedagogické školy v Bratislavě. Od roku 1994 pracoval v někdejším Historickém ústavu Armády České republiky a od roku 2002 v nově ustaveném Vojenském historickém ústavu, kde dnes působí jako jeho ředitel. Je jedním ze zakladatelů Vojenského technického muzea v Lešanech, je autorem několika desítek publikací a článků zabývajících se vojenskou historií se zaměřením na období 20. století a dějiny vojenské techniky.

Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc.

Doc. PhDr. Kotalík Jiří, CSc. je historik umění a architektury. V letech 1997–2003 byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze, do této funkce pro období 2010–2014 byl jmenován znovu. Od roku 1990 je členem Umělecké rady AVU, od roku 2003 vedoucí katedry teorie a dějin umění a od roku 2004 předsedou Akademického senátu AVU. Je členem předsednictva Rady vysokých škol, České konference rektorů, Reprezentativní komise MŠMT a Evropské liga uměleckých škol ELIA. V letech 2003–2004 působil jako generální ředitel Národního památkového ústavu. Působí na FA ČVUT, FAMU, FF UK a NPÚ. Věnuje se popularizaci architektury a odkazu Josefa Hlávky. Je členem vědecké rady Národního památkového ústavu, Rady ministra kultury pro vědu a vývoj, Exekutivního výboru Národního komitétu ICOMOS, Spolku výtvarných umělců Mánes (od roku 2008 předseda), Občanského sdružení Symposion a Pro Bohemia, Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a Reprezentativní komise MŠMT. Je autorem více než osmdesáti odborných textů a publikací z oboru novověkých dějin architektury a umění a ochrany kulturního dědictví.

Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc.

Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc. je odborníkem v oblasti aplikace polymerů při ochraně památek, postupy a materiály pro konzervaci a restaurování kamene a dalších anorganických materiálů. Absolvoval VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, habilitace v oboru Technologie makromolekulárních látek. V letech 1974-1992 působil jako vědecký pracovník a odborný asistent na Vysoké škole chemicko technologické v Praze v Laboratoři chemie restaurování uměleckých děl. Od roku 1992 pracuje v Ústavu chemické technologie restaurování památek na VŠCHT. Je předsedou Společnosti pro technologie ochrany památek STOP, členem Komise Ministerstva kultury ČR pro restaurování, Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu, Umělecké rady Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a Rady projektu Centrum obnovy památek architektury 20. století, NPÚ.

Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.

Emeritní rektor VŠCHT Praha, který se zasloužil se o rozvoj VŠCHT Praha. Aktivně se věnuje problematice vysokého školství, vědy a výzkumu na úrovni EU. V současné době působí na Ústavu organické technologie FCHT.

PhDr. Jan Králík

PhDr. Jan Králík je publicista, pracoval v ČTK, v redakci časopisu Svět motorů a působil v Nakladatelství dopravy a spojů. Je autorem řady knih a publikací zabývajících se dějinami automobilismu a cyklistiky. Spolupracoval na řadě výstav.

Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc.

Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc. je vedoucí vědecký pracovník katedry inženýrství pevných látek Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Vystudoval MFF UK obor fyzika, jeho oborem je experimentální fyzika, specializuje se na technické aplikace rentgenové difrakční analýzy a patří k našim nejvýznamnějším popularizátorům poznatků v oblasti techniky a přírodních věd. Je autorem řady původních vědeckých prací a specializovaných monografií, zabývá se dějinami přírodních věd a je členem propagační komise Jednoty českých matematiků a fyziků.

Ing. Pavel Křeček

Ing. Pavel Křeček je předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Vystudoval Stavební fakultu ČVUT. Je členem Inženýrské akademie ČR, vědecké rady Stavební fakulty ČVUT. Povoláním svobodný inženýr (autorizovaný inženýr pro obor vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství, městské inženýrství). Jeho profesní zaměření je na vodní hospodářství, městské inženýrství, vedení projektů se zaměřením na městské inženýrství. Je autorem řady odborných článků v oboru městského inženýrství.

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. je přední český vědec v oboru biochemie, který působí v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, jehož byl ředitelem. V letech 2005–2009 byl předsedou Akademie věd České republiky. Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho působiště patřily Yaleova univerzita, univerzity v Chicagu, Seville a v Bristolu, Ústav aplikované biochemie v Japonsku. Od roku 2010 je předsedou Učené společnosti České republiky. Je členem vědecké rady na Univerzitě Karlově, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a její Fakultě potravinářské a biochemické technologie, je členem rad časopisů European Journal of Biochemistry a Chemické listy, redaktorem mezinárodního časopisu Research in Mikrobiology. Byl zvolen do Evropské akademie věd a umění a Evropské molekulárně biologické organizace (EMBO), opakovaně byl zvolen předsedou České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. V roce 1989 získal Státní cenu za vědu, je držitelem ceny Československé akademie věd (ČSAV) a ceny ČSAV za popularizaci vědy. Publikoval více než 100 původních prací a podílel se na 5 monografiích.

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., Dr.h.c.

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., Dr.h.c. je renomovaný odborník na ústavní právo. Je profesorem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a zastává funkci předsedy správní rady a prezidia Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Od počátku roku 1989 vedl právní sekci Československého helsinského výboru, v roce 1990 byl zvolen jeho místopředsedou. Po roce 1989 se účastnil legislativních prací zejména v oblasti úpravy politických práv. Počátkem roku 1990 se vrátil na právnickou fakultu, byl jmenován docentem a poté proděkanem. V posledních letech byl členem několika legislativních rad vlády, působí v různých orgánech Akademie věd ČR. Je autorem několika učebnic ústavního práva.

Prof. ing. Pavel Ripka, CSc.

Prof. ing. Pavel Ripka, CSc. Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Elektrotechnickou fakultu ČVUT ukončil r. 1984 s vyznamenáním a cenou děkana (obor technická kybernetika, zaměření měřicí technika). Od roku 1984 působil na katedře měření FEL, 1984-1986 jako stážista, 1986-1987 jako interní aspirant, 1987-1989 jako odborný pracovník, 1990-1994 vědecký pracovník, 1994-1996 odborný asistent, 1996- docent - habilitoval se prací "Feromagnetické senzory", od roku 2002 jako profesor v oboru měřicí technika. Pracoval v oblasti magnetických senzorů (zvláště fluxgate a magnetorezistivních) a účastnil se výroby přístrojů pro magnetická měření. Autor a spoluautor více než 200 vědeckých prací. Funkci děkana FEL vykonává od 1.7.2011

PhDr. Jana Součková, DrSc.

PhDr. Jana Součková, DrSc. je vědecká a výzkumná pracovnice se zaměřením na kulturní dějiny Předního východu a chetitologii. Je absolventkou Filozofické fakulty UK (obor klínopis – prehistorie). Je členkou redakční rady Annals of the Náprstek Museum, koordinátorkou Českého komitétu Modrého štítu, národní korespondentkou Evropského muzejního fóra a členkou Kulturního výboru České komise pro spolupráci s UNESCO. V letech 1991-2000 byla předsedkyní Českého výboru ICOM.

PhDr. Zuzana Strnadová

PhDr. Zuzana Strnadová působí od roku 2000 jako ředitelka Muzea hlavního města Prahy. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy se zaměřením na filozofii a ekonomii. Během následujících let působila jako programová vedoucí Klicperova divadla v Praze, vedoucí Kulturního domu Ládví nebo jako produkční soukromé galerie v Praze. Od r. 1990 byla v Muzeu hl. m. Prahy vedoucí prezentačního oddělení, od roku 2000 je jeho ředitelkou. Je předsedkyní Českého výboru ICOM (Mezinárodní rady muzeí a galerií) a zastává post předsedkyně pražské krajské sekce Asociace muzeí a galerií ČR (AMG).

Doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.

PhDr. Suchomel Filip, Ph.D. je historik umění a japanolog, absolvent FF UK v Praze (obory japanologie a dějiny umění), na VŠUP přednáší dějiny asijského umění. Ve své vědecké práci se zaměřuje na historii japonského umění, především keramiky, laku, cloisonné, grafiky a fotografie a zpracovává jejich ohlasy v evropském umění. V minulosti působil jako hlavní kurátor asijské sbírky Náprstkova muzea, ředitel Sbírky asijského umění Národní galerie a hlavní kurátor brněnské Moravské galerie. V současnosti je prvním prorektorem VŠUP v Praze.

Ing. Vlastimil Vykydal

Ing. Vlastimil Vykydal je ředitelem Technického muzea v Brně. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a obor muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 1972–1980 pracoval na Generálním ředitelství Zbrojovka Brno. Od roku 1980 působí v Technickém muzeu v Brně, od roku 1996 jako jeho ředitel. V letech 1998-2005 zpracoval a realizoval Program záchrany a obnovy Technického muzea v Brně, oceněný nejdříve Národní cenou Gloria Musaealis, následně pak v roce 2006 zařazením do excelentního klubu ochránců světového kulturního dědictví v celosvětové soutěži The Best in Heritage v Dubrovníku. V letech 2000–2009 byl členem předsednictva Českého výboru mezinárodní asociace muzeí (ICOM) při UNESCO, člen exekutivy a místopředseda Asociace muzeí a galerií České republiky, člen Rady Národního muzea v Praze, Vědecké rady Národního zemědělského muzea v Praze a Slovenského technického muzea v Košicích.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. je jaderný fyzik, profesor v oboru Experimentální fyzika, emeritní rektor UK, člen Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a první svobodně zvolený předseda Akademického senátu UK. Absolvoval Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT. Vědeckou kariéru zahájil ihned po absolutoriu v roce 1961, kdy působil nejprve na ČVUT a později na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Na přelomu 60. a 70. let dlouhodobě pobýval v sovětské Laboratoři neutronové fyziky v Dubně. Od roku 1990-1994 byl ředitelem Nukleárního centra MFF UK, poté v letech 1994-2000 byl prorektorem Univerzity Karlovy a také místopředsedou a později předsedou Rady vysokých škol. Od roku 2000 do 2006 byl rektorem UK a také předsedou České konference rektorů. Řadu let působil jako předseda rady programu INGO na MŠMT, později jako předseda Rady programů. Člen Výboru Evropské univerzitní asociace v Bruselu 2000–2006. Pracuje v oblasti experimentální jaderné fyziky a fyziky částic, je autorem, anebo spoluautorem téměř sta odborných publikací, zúčastnil se řady odborných konferencí, byl pozván k přednáškám na řadě zahraničních univerzit. Je členem výboru pro koordinaci účasti ČR v CERN (Ženeva) a členem výboru pro koordinaci účasti ČR v SUJV v Dubně, kde je také předsedou vědecké rady. Působil ve výboru Evropské univerzitní asociace a je členem výboru Mezinárodní asociace univerzit. Je členem Sněmu AV ČR a stálým hostem Rady vlády pro výzkum a vývoj. Ocenění: Rytířský řád akademických palem Francouzské republiky, Rytířský řád Řehoře Velkého Vatikánu, několik čestných doktorátů (Claude Bernard Université Lyon, Univerzita Komenského v Bratislavě).

Ing. Svatopluk Zídek

Ing. Svatopluk Zídek je prezidentem Českého svazu stavebních inženýrů ČSSI. Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. V letech 1989-1990 byl ředitelem státního podniku Stavební závody Karlovy Vary, poté do roku 1997 ředitelem akciové společnosti První stavební a.s. Je samostatným expertem ve stavebnictví v oboru pozemní stavby. V roce 1992 byl jedním ze zakladatelů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, členem představenstva a přednostou Oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary. Je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Patří mezi iniciátory a spolupořadatele bienále technických památek (Industriální stopy).

Ing. Karel Zeithammer, CSc.

Ing. Zeithammer Karel, CSc. je absolventem Fakulty strojní ČVUT, kde poté působil v letech 1960–2005 na Katedře částí a mechanizmů strojů. V letech 1997–2008 pracoval v Národním technickém muzeu, nejprve do roku 2003 jako vedoucí oddělení historie dopravy, v roce 1999 založil Železniční muzeum NTM, jehož se stal v letech 2003–2006 ředitelem. V letech 1998–2006 členem exekutivy ICOHTEC, 2007–2008 poradce generálního ředitele NTM. Vedl semináře a projektové práce, přednášky v předmětu Vývoj techniky.

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Dr. Martin Ebel, Ph.D. je ředitelem Muzea architektury a stavitelství Národního technického muzea. Absolvent oboru historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho odbornou specializací je využití písemných pramenů k dějinám stavitelství a architektury, historické stavební právo, dějiny stavitelského školství, projekce a stavebních konstrukcí. Postupně pracoval jako archivář v Národním archivu v Praze, v ateliéru stavebně-historického průzkumu Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze a od počátku devadesátých let jako vědecký pracovník ústavu dějin architektury a umění na Fakultě architektury ČVUT. Podílí se na přípravě Centra stavitelského dědictví NTM v Plasích.

PhDr. Miloš Hořejš

PhDr. Miloš Hořejš je historik vědy a techniky, v současnosti je vědeckým tajemníkem Národního technického muzea. Absolvoval studium historie a politologie na Filozofické fakultě UK Praha, od roku 2002 je výzkumným a vývojovým pracovníkem, nejprve v oddělení dějin vědy a techniky NTM, v roce 2008 se stal vedoucím odboru vědy a výzkumu NTM. Od roku 2008 je zároveň člen Rady ministra kultury pro vědu. Ve své vědecké práci se zaměřuje na dějiny techniky, vystupuje na odborných konferencích a sympoziích, věnuje se pedagogické a publikační činnosti.

PhDr. Jan Hozák

PhDr. Jan Hozák je dlouholetým pracovníkem v archivu NTM, jehož byl do roku 2010 vedoucím. Vystudoval Filozofickou fakultu UK Praha (obor dějepis – čeština). V roce 2011 obdržel čestnou medaili Za zásluhy o české archivnictví. Je autorem či spoluautorem řady publikací, věnuje se popularizaci dějin techniky. Je členem odborných či stavovských organizací. Podílel se na založení sekce specializovaných archivů v rámci České archivní společnosti, je činný ve Společnosti pro dějiny věd a techniky a v minulosti působil v komisi CES na MK ČR.

Mgr. Arnošt Nezmeškal

Mgr. Arnošt Nezmeškal je motocyklový a cyklistický kurátor Národního technického muzea v Praze (od roku 1997). V letech 1992-1998 studoval na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1993-1994 působil v hornickém oddělení Národního technického muzea v Praze, posléze se stal kurátorem v oddělení historie dopravy.