Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
Připravujeme
Připravujeme

Muzeum železnice a elektrotechniky v PrazeZákladní informace

Národní technické muzeum v  prostorách nejstaršího nádraží Praze, v památkově chráněných objektech bývalých dílen Masarykova nádraží, připravuje velký expoziční projekt – Muzeum železnice a elektrotechniky. Nové muzeum bude veřejnosti zpřístupněno v roce 2028.

Návrh na vybudování Železničního muzea NTM byl schválen usnesením Vlády ČR č.1147/2000 ze dne 15. listopadu 2000. Pro umístění tohoto muzea byl vybrán prostor bývalého Depa kolejových vozidel Praha Masarykovo nádraží, nejstaršího nádraží v Praze a ve své době (1845) největšího lokomotivního depa v českých zemích. V centru Prahy tak v historických autentických prostorech vznikne specializované muzeum a kulturní prostor obdobně, jak se osvědčilo v dalších evropských metropolích.

Národní technické muzeum převzalo areál v roce 2002. V roce 2008 proběhl stavebně-technický a stavebně-historický průzkum budov budoucího muzea. S ohledem na jejich výsledky byly opraveny střešní pláště většiny objektů a pokračovalo čištění areálu od přístavků a přístřešků. Plynulé realizaci projektu muzea dlouhodobě bránila stavební uzávěra, platná pro území Masarykovo nádraží v souvislosti se změnou územního plánu a s výstavbou Nového železničního spojení pod vrchem Vítkov v letech 2004 až 2012.

V létě roku 2012 vyhlásilo Národní technické muzeum ve spolupráci s Ústavem památkové péče FA ČVUT ideovou urbanistickou a architektonickou veřejnou studentskou soutěž. Předmětem soutěže bylo zpracování ideového návrhu urbanisticko-architektonického řešení památkově chráněného areálu bývalého DKV pro umístění expozice Železničního muzea NTM.

V roce 2013 rozhodlo vedení Národního technického muzea, že spolu se železničním muzeem bude v areálu vybudováno a zpřístupněno veřejnosti muzeum elektrotechniky, a vznikl tak projekt Muzea železnice a elektrotechniky (MŽE). V současnosti je záměr vybudování Muzea železnice a elektrotechniky ve fázi předprojektové přípravy. S výstavbou Železničního muzea na Masarykově nádraží počítá i stěžejní dokument Ministerstva kultury ČR upravující Státní kulturní politiku na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025). Projekt je zmíněn též v programovém prohlášení vlády České republiky z června 2018.

Protože celek Masarykova nádraží představuje nejstarší a nejrozsáhlejší ucelený soubor historických železničních staveb v České republice a je významnou kulturní památkou, připravované novostavby a vestavby, sloužící k navýšení expoziční plochy, musí plně respektovat historickou hodnotu areálu. Zároveň je plánováno areál doplnit o hodnotný prvek moderní architektury. Vnější vzhled území je současně výrazně potlačen komunikačními stavbami z  konce 20. a počátku 21. století.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na vybudování MŽE proběhlo dne 21. ledna 2019. Vláda České republiky schválila národní dotační program „Péče o národní kulturní dědictví I.“, v rámci kterého bylo Národnímu technickému muzeu přiděleno 1 680 milionů Kč na jeho realizaci.

Návštěvníci se mohou těšit na expozici Železničního muzea NTM Dvě století železnic, která bude prolínat železniční historii s hospodářskými, sociálními, politickými a ekonomickými dějinami českých zemí. Její součástí také bude expozice hnacích stojů, tedy prezentace části sbírky NTM, která je nejvýznamnější sbírkou historických kolejových vozidel u nás.

Muzeum elektrotechniky ve své expozici Svět v sítích. Elektrotechnika, elektronika a informační dálnice představí mnohovrstevnatý historický vývoj elektrotechniky a informatiky i přidružených oborů i jejich zásadní vliv na utváření české společnosti v jednotlivých sledovaných etapách vývoje.

Po svém dokončení se nové muzeum zapojí do projektu pražská „Muzejní míle“. Cílem tohoto projektu je propojit společné iniciativy prostorově blízkých muzeí do společné návštěvnické trasy. Do projektu Muzejní míle se má zapojit Muzeum železnice a elektrotechniky, které připravuje Národní technické muzeum, dále Armádní muzeum pod Vítkovem včetně záměru přeměny Památníku na Vítkově na Muzeum české státnosti, Nová budova (bývalé Federální shromáždění) Národního muzea a plánovaná nová budova Muzea hlavního města Prahy na Florenci. Informace o projektu „Muzejní míle“ byla uvedena ve zprávě přijaté na 33. zasedání Výboru světového dědictví UNESCO v Seville v srpnu 2009.

Muzeum železnice a elektrotechniky NTM bude veřejnosti zpřístupněno v roce 2028.

Připravujeme

Národní technické muzeum připravuje v prostorách nejstaršího nádraží v Praze, v památkově chráněných objektech bývalých dílen Masarykova nádraží, velký expoziční projekt věnovaný tématům železnice a elektrotechniky. Nové muzeum bude veřejnosti zpřístupněno v roce 2028.